Privacyverklaring

Privacyverklaring

ECS Electronics verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. ECS Electronics handelt binnen de kaders van de wet.

Opbouw privacyverklaring

In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Tenslotte is een onderdeel toegevoegd over de rechten die u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met ECS Electronics.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

ECS Electronics gevestigd te Moerlaken 3, 4825AR Breda, Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wie is de Privacy officer ?

ECS Electronics heeft gekozen om een privacy officer te benoemen. Deze functie wordt vervuld door de heer Martijn van Noordenne, en te bereiken via het e-mailadres privacy@ecs-electronics.com

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer maar ook foto’s of biometrische gegevens.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms is ECS Electronics wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld uw naam of adres.

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of het product te kunnen bieden die/dat u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor een overeenkomst.

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Gegevens verzameld bij anderen?

ECS Electronics verzamelt geen gegevens bij derde partijen.

De gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

Welke categorieën persoonsgegevens gebruiken wij?

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Categorie persoonsgegevens

Toelichting

NAW gegevens

Van contactpersonen

Contactgegevens

Telefoonnummer, email-adres

Functie binnen uw organisatie

 


Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:

* Relatiebeheer

* Het verwerken van orders

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Rechtsgrond

Toelichting

Overeenkomst

ECS Electronics gebruikt voor samenwerkingen/partnerschappen een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in ons systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond toestemming.

 

Wettelijke verplichting

ECS Electronics verzamelt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

 

Algemeen belang

Veelal de uitvoering van taken door een bestuursorgaan.

 


Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

ECS Electronics maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat ECS Electronics bijvoorbeeld niet aan profiling doet.


Delen we de gegevens met andere partijen?

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.


Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

ECS Electronics heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.


Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt ECS Electronics ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen waarborgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde personen terecht kunnen komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.


Welke rechten hebt u?

ECS Electronics vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de privacy-wetgeving heeft goed kunt uitoefenen. Hiertoe kunt u contact opnemen via; https://www.ecs-electronics.nl/contact

 U kunt de volgende rechten uitoefenen:

  • Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren.
  • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingdienst.
  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
  • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
  • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.


Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

ECS Electronics vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@ecs-electronics.com.

Laatste update: 24-05-2018